Program i plan pracy

MISJA

„Edukacja nigdy więcej nie powinna być w głównej mierze przekazywaniem wiedzy, ale musi przyjąć nową formę, szukając uwolnienia dla ludzkich możliwości.”

Dr Maria Montessori

Misją naszej szkoły jest wszechstronny rozwój dzieci przez zdobywanie doświadczenia, rozwój własnego potencjału, wzrastanie w atmosferze wolności, szacunku i miłości w duchu filozofii Marii Montessori.

Program i plan pracy

Nasza szkoła otrzymała pozytywną opinię z Pomorskiego Kuratorium Oświaty, dzięki czemu nasza szkoła ma uprawnienia placówki publicznej. Podczas codziennych zajęć pracujemy zgodnie z podstawą programową opracowaną przez Ministerstwo Edukacji, wykorzystując metodę Marii Montessori jako doskonałe narzędzie poznania. Zdajemy sobie sprawę, że nie możemy zmienić całego systemu edukacji, ale możemy stworzyć alternatywę dla naszych dzieci.
Dajemy odpowiednie warunki do nauki w przyjaznej atmosferze: bez dzwonków i pośpiechu, bez krytykowania, porównywania, ale z możliwością poruszania się po klasie.
Dzięki odpowiedniemu otoczeniu i tak sformułowanemu programowi nasi absolwenci mają szansę zdobyć siedem kluczowych kompetencji XXI wieku, które są dużo cenniejsze niż wykuta wiedza:

  • krytyczne myślenie
  • współpraca, przywództwo przez dobry wpływ
  • elastyczność
  • inicjatywa
  • efektywna komunikacja
  • selekcjonowanie informacji
  • ciekawość świata/wyobraźnia

Szkoła jest czynna w godzinach 7.00 – 17.00.
7.00-8.00 – zajęcia świetlicowe
8.00-13.30 – zajęcia programowe (przedmioty kluczowe: język polski, matematyka, przyroda, język angielski, zajęcia sportowe)
13.30-14.00 – przerwa obiadowa
14.00-15.00 – praca własna i krąg podsumowujący
15.00-17.00 – zajęcia dodatkowe i świetlicowe

Od września 2016 do czerwca 2018 roku nasza szkoła realizuje program unijny pt. „Kompetencje kluczowe XXI wieku w oparciu o pedagogikę Montessori” (Oś Priorytetowa: 3. Edukacja, Działanie: 3.2. Edukacja ogólna. Poddziałanie: 3.2.1.Jakość edukacji ogólnej).
W ramach projektu uczniowie biorą udział w dodatkowych zajęciach matematycznych, informatycznych, przyrodniczych, w zajęciach ceramiczny. Dzieci korzystają dodatkowo z zajęć kompensacyjno – wyrównawczych oraz logopedycznych.

 

Plan zajęć klasa Merkury (klasa „0”)

 

 

 

Plan zajęć klasa Mars i Ziemia (klasa I i II)

 

 

 

Plan zajęć klasa Saturn (klasa III)

 

Plan zajęć klasa Saturn (klasa IV)

Kalendarium do pobrania